Wymiary składek ZUS. Ubezpieczenia : emerytalne : 19,52 % podstawy wymiaru / pracodawca i pracownik po 9,76 % / rentowe do lutego 2012 : 6,00 %  podstawy wymiaru / 4,5% pracodawca, 1,5% pracownik / rentowe od lutego 2012 : 8,00 %  podstawy wymiaru / 6,5% pracodawca, 1,5% pracownik / chorobowe : 2,45 % podstawy wymiaru / tylko pracownik / wypadkowe 0,40 do 3,60 % podstawy wymiaru / tylko pracodawca / Składki : Fundusz Pracy :  2,45 % podstawy wymiaru / tylko pracodawca / Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych : 0,10 % podstawy wymiaru / tylko pracodawca / Ubezpieczenie zdrowotne : składka na ubezpieczenie zdrowotne /do ZUS/ : 9,00 % podstawy wymiaru  składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w PIT : 7,75 % Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku : 1 850 zł Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku : 2014 : 112 380,00 zł 2015 : 118 770,00 zł 2016 : 121 650,00 zł 2017 : 127 890,00 zł

 Program Płace

Bezpłatny program dla małej firmy. Obsługuje 3 firmy i do 10 pracowników na jednej liście płac.

  Program Płace i Kadry

Program dla większych firm. Jest orogramem płatnym. Obsługuje do 99 firm i 99 pracowników na jednej liście płac.

 Program dla biur rachunkowych

Program Płace i Kadry dla biur rachunkowych. Można prowadzić do 99 firm na jednym stanowisku i 99 pracowników na jednej liście. Program można zainstalować na 5 stanowiskach.
Obniżenie składki zdrowotnej. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 Art. 83. 1. W przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.18)), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. 2. W przypadku nie obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.
Skala podatku dochodowego w 2009 - 2017 roku od podstawy : do 85 528 zł  - 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr. powyżej 85 528 zł  - 14 839 zł i 02 gr. plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł  Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota zmniejszająca podatek : miesięczna : 46 zł 33 gr. roczna : 556 zł 02 gr. roczny dochód nie powodujący zapłaty podatku : 3 091 zł
Koszty uzyskania przychodu w 2009 - 2017 roku. Z jednego stosunku pracy - miesięcznie : 111 zł 25 gr. - rocznie : 1 335 zł Z kilku stosunków pracy nie może przekroczyć rocznie  2 002 zł 05 gr. Z jednego stosunków pracy przy dojazdach - miesięcznie : 139 zł 06 gr. - rocznie : 1 668 zł 72 gr. Z kilku stosunków pracy przy dojazdach nie może przekroczyć rocznie 2 502 zł 56 gr.  Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki.  Podstawa prawna: art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Umowa zlecenie i umowa o dzieło. Zaliczka na podatek dochodowy : 18% podstawy naliczenia  Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty uzyskania przychodu : 20% podstawy naliczenia Prawa autorskie, opłaty licencyjne : 50 %  Podstawa prawna : art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kiedy płacimy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne : z własnym pracodawcą lub pracownikiem opłacamy składki. jeśli pomiędzy stronami umowy nie zachodzi stosunek pracy, składek możemy nie opłacać. Od uczniów i studentów do 26 roku życia nie odprowadzamy składek na ubezpieczenie społeczne.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
KONTAKT  KONTAKT  Pobierz Pobierz
Lista wynagrodzeń. Pobierz darmowy program do liczenia wynagrodzeń dla małej firmy.
Wymiary składek ZUS. Ubezpieczenia : emerytalne : 19,52 % podstawy wymiaru / pracodawca i pracownik po 9,76 % / rentowe do lutego 2012 : 6,00 %  podstawy wymiaru / 4,5% pracodawca, 1,5% pracownik / rentowe od lutego 2012 : 8,00 %  podstawy wymiaru / 6,5% pracodawca, 1,5% pracownik / chorobowe : 2,45 % podstawy wymiaru / tylko pracownik / wypadkowe 0,40 do 3,60 % podstawy wymiaru / tylko pracodawca / Składki : Fundusz Pracy :  2,45 % podstawy wymiaru / tylko pracodawca / Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych : 0,10 % podstawy wymiaru / tylko pracodawca / Ubezpieczenie zdrowotne : składka na ubezpieczenie zdrowotne /do ZUS/ : 9,00 % podstawy wymiaru  składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w PIT : 7,75 % Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku : 1 850 zł Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku : 2014 : 112 380,00 zł 2015 : 118 770,00 zł 2016 : 121 650,00 zł 2017 : 127 890,00 zł
Obniżenie składki zdrowotnej. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 Art. 83. 1. W przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.18)), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. 2. W przypadku nie obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.
Skala podatku dochodowego w 2009 - 2017 roku od podstawy : do 85 528 zł  - 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr. powyżej 85 528 zł  - 14 839 zł i 02 gr. plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł  Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota zmniejszająca podatek : miesięczna : 46 zł 33 gr. roczna : 556 zł 02 gr. roczny dochód nie powodujący zapłaty podatku : 3 091 zł
Koszty uzyskania przychodu w 2009 - 2017 roku. Z jednego stosunku pracy - miesięcznie : 111 zł 25 gr. - rocznie : 1 335 zł Z kilku stosunków pracy nie może przekroczyć rocznie  2 002 zł 05 gr. Z jednego stosunków pracy przy dojazdach - miesięcznie : 139 zł 06 gr. - rocznie : 1 668 zł 72 gr. Z kilku stosunków pracy przy dojazdach nie może przekroczyć rocznie 2 502 zł 56 gr.  Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki.  Podstawa prawna: art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Umowa zlecenie i umowa o dzieło. Zaliczka na podatek dochodowy : 18% podstawy naliczenia  Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty uzyskania przychodu : 20% podstawy naliczenia Prawa autorskie, opłaty licencyjne : 50 %  Podstawa prawna : art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kiedy płacimy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne : z własnym pracodawcą lub pracownikiem opłacamy składki. jeśli pomiędzy stronami umowy nie zachodzi stosunek pracy, składek możemy nie opłacać. Od uczniów i studentów do 26 roku życia nie odprowadzamy składek na ubezpieczenie społeczne.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
KONTAKT  KONTAKT 